Προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψηφίου/-ας Διδάκτορος

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 29/30-11-2022 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου/-ας διδάκτορος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Αναστασιάδου Σοφία στο εξής γνωστικό πεδίο:

«Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05-12-2022 έως 16-12-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ τα εξής:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται).
 4. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 6. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 7. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 8. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 9. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος στο mw@uowm.gr και στα τηλέφωνα 2461068050 και 2461068053.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ