Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις Κλινικής Βιοχημείας και να τις εφαρμόζουν στην πράξη.

Η ύλη του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Αντιδραστήρια, Αναλώσιμα, συσκευές και όργανα μέτρησης βιοχημικού εργαστηρίου.
• Παρασκευή διαλυμάτων. Αραίωση διαλυμάτων.
• Ασκήσεις προσδιορισμού συγκέντρωσης διαλυμάτων. Διαφορετικές μονάδες μέτρησης.
• Προσδιορισμός και αξιολόγηση βιοχημικών – αιματολογικών και ανοσολογικών παραμέτρων.
• Ποιοτικός έλεγχος, διασφάλιση ποιότητας σε εργαστήρια μονάδων υγείας.