Διοικητικό προσωπικό

  • Προϊστάμενος Γραμματείας: Στογιάννης Ζήσης

  • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας: Τσιμπραηλίδου Παναγιώτα