Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Μαιευτικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. H ΠΑ έχει μεγάλη      σημασία ως θεσμός καθώς σκοπός της είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την επαγγελματική πραγματικότητα της επιστήμης της Μαιευτικής και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον.

Η ΠΑ στο Τμήμα Μαιευτικής:

 • είναι υποχρεωτική και έχει συνολική διάρκεια έξι (6) μηνών.
 • είναι ενταγμένη στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, στο 8ο εξάμηνο, με κωδικό μαθήματος MWPR και έχει 20
 • πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε δημόσια ή ιδιωτικά μαιευτήρια και δικαίωμα υλοποίησης έχουν μόνο όσοι φοιτητές/τριες βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας και ταυτόχρονα στα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
 • δύναται να διεξάγεται και σε φορείς της αλλοδαπής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος.
 • προσμετράτε στον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για την κτήση του Πτυχίου της/του Μαίας/Μαιευτή και ο βαθμός της αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες κατά τη διάρκεια της ΠΑ να πραγματοποιήσουν αυτόνομα σαράντα (40) φυσιολογικούς τοκετούς. Ελλείψει φυσιολογικών τοκετών ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί σε τουλάχιστον τριάντα (30) υπό τον ορό ότι ο/η φοιτητής/τρια θα έχει συμμετοχή σε είκοσι (20) επιπλέον τοκετούς.

Για το συντονισμό και επίβλεψη της εκτέλεσης του προγράμματος της ΠΑ, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και μία τριμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης, στην οποία συμμετέχουν ο επιστημονικά υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης, ο Πρόεδρος του Τμήματος και ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Επιπλέον, για κάθε πρακτικά ασκούμενο/η ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ένας Επόπτης ΠΑ, ο οποίος δύναται να εποπτεύει περισσότερους/ες ασκούμενους/ες.

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΠΑ:

 • αποφασίζει για όλα τα οργανωτικά θέματα,
 • συντονίζει,
 • οργανώνει,
 • εποπτεύει και
 • ελέγχει τις δράσεις για την εκπόνηση του έργου
 • οργανώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χρηματική αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα και
 • εποπτεύει τους/τις ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες.

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται από την τριμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης του τμήματος με την υποβολή των απαιτούμενων για την ολοκλήρωση δικαιολογητικών.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης