Διαδικασία Exit Interview

Διαδικασία Συνέντευξης αποχώρησης Φοιτητή-Student Exit Interview

Η συστηματική και συνεχής αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και βοηθά στον σχεδιασμό για το μέλλον. Η διαδικασία της συνέντευξης αποχώρησης αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της αξιολόγησης με σκοπό τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών και υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών εμπειριών που προσφέρονται στους φοιτητές από το Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) υιοθετώντας ένα μοντέλο βέλτιστων πρακτικών. Η ανατροφοδότηση που παρέχεται μέσω των αποτελεσμάτων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη δημιουργία νέων μαθημάτων ενδιαφέροντος για τους φοιτητές, την προσφορά νέων εξ ’αποστάσεως μαθημάτων, τη διοργάνωση θερινών σχολείων, την κατανομή πρόσθετων πόρων για τη διαχείριση της πρακτικής άσκησης και τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας, και την αναθεώρηση φορμών και εγγράφων για το πρόγραμμα σπουδών.

Σημαντικές Ενέργειες:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (οποιουδήποτε επιπέδου) και την αίτηση του/της εξερχόμενου/ης φοιτητή/τριας για την απονομή πτυχίου:

  1. Ο/Η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενημερώνεται από τη Γραμματεία για τους/τις φοιτητές/τριες , που αιτούνται πτυχίο.
  2. O/Η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος καλεί τους/τις εξερχόμενους φοιτητές/τριες και τους/τις ενημερώνει για τη διαδικασία και τα στάδια (συμπλήρωση ερωτηματολογίου & συνέντευξη) της συνέντευξης αποχώρησης και τους/τις ενημερώνει για την έγκυρη υποβολή του ερωτηματολογίου ως προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου.
  3. Ο/Η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, μετά την ενημέρωση των εξερχόμενων φοιτητών/τριών, αποστέλλει ηλεκτρονικά το online ερωτηματολόγιο Αποχώρησης Εξερχομένου Φοιτητή/τριας σε αυτούς/ες που έχουν αιτηθεί τη λήψη Τίτλου Σπουδών και έχουν συμπληρώσει τα προαπαιτούμενα έγγραφα.
  4. Ο/Η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου από τους/τις τελειόφοιτους/ες, διενεργεί συνέντευξη με τους/τις φοιτητές/τριες.
  5. Ο/Η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος επιδίδει στον/στην φοιτητή/τρια υπογεγραμμένη βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας της συνέντευξης αποχώρησης, την οποία ο/η φοιτητής/τρια δίδει στην γραμματεία ώστε να περατωθεί το αίτημα του/της για τη λήψη πτυχίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ