Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 2/08-01-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω αντικείμενα:

Γνωστική περιοχή: Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας

Προθεσμία υποβολής: 22-02-2021 έως 08-03-2021

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr τα εξής:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.
  3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.).

Καθώς επίσης και τα παρακάτω:

Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)

Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος

Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)

Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Σεραφείμ Σαββίδης