ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023 ΠΜΣ Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μ/Γ-Περιγεννητική Ιατρική

Σας επισυνάπτουμε Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική” του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων και θα σας παρακαλούσα πολύ να ενημερώσετε τους φοιτητές του Τμήματός σας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Αλέξανδρος Δαπόντε
________________________________________

Professor Alexandros I. Daponte,
MD (Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)
Chairman
Department of Obstetrics and Gynaecology
Faculty of  Medicine
School of Health Sciences
University of Thessaly
University Hospital of Larissa, 41110 Larissa, GREECE
Tel. +30 2413 502795/ 2413 502796
E-mail. daponte@med.uth.gr