ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

«Ενημέρωση προς τους  Φοιτητές και φοιτήτριες που ξεκίνησαν Π.Α. το  εαρινό εξάμηνο 2019-2020 και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Από τη Γραμματεία του τμήματος ανακοινώνεται ότι:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [I] Φοιτητές και φοιτήτριες με έναρξη Π.Α. το  εαρινό εξάμηνο 2019-2020  που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Εφαρμογή της παραγράφου 4γ του άρθρου 4 της ΥΑ 59181/Ζ1 της 19-5-20 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Β 1935/20-5-2020), για δυνατότητα αναγνώρισής της λαμβάνοντας υπόψη ότι «συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι» που συνοψίζονται στα:

α. εφαρμογή περιοριστικών μέτρων τουλάχιστον μέχρι 1-3-2021 και μη ύπαρξη προοπτικής άρσης των στο άμεσο μέλλον, σε συνδυασμό με αδυναμία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως λόγω της φύσεως του αντικειμένου της,

β. ισχύς προϋποθέσεων άρθρου 4 ΥΑ: α) η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31-12-2020 σύμφωνα με τον περιορισμό που τίθεται στην παρ. α του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης και β) δεν μπορεί να μεταφερθεί το υπολειπόμενο διάστημα σε επόμενο εξάμηνο, διότι η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο 8ο εξάμηνο ήτοι στο καταληκτικό έτος σπουδών.

γ. Απόφασης πρακτικού 4/12-02-2021,  θέμα 2ο – Έγκριση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης, βάσει τη απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας με αριθ. 59181/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β΄1935/20-05-2020) και βάσει της υπ΄ αριθ. Γ14/Σ132/09-02-2021 απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας – «Αναγνωρίζεται η  πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποίησαν το 70% του χρόνου της εξαμηνιαίας πρακτικής άσκησης και εκτέλεσαν αυτόνομα 40 τοκετούς ή εκτέλεσαν αυτόνομα 30 τουλάχιστον τοκετούς και συμμετείχαν σε ακόμη 20 επιπλέον τοκετούς».

Όσοι φοιτητές/τριες πληρούν τις προϋποθέσεις  α, β & γ   ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΑΜΕΣΑ:

 

  1. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα όπου πραγματοποιήθηκε η Π.Α.
  2. ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ- 70%- COVID–   (Υπογεγραμμένη από το φορέα όπου πραγματοποιήθηκε η Π.Α.)
  3. ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – 70% –COVID–  (Υπογεγραμμένη από το φοιτητή) 
  4. ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ  και
  5. ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)
  6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ  ΚΑΙ ΣΕ 20 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ  ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 30 ΤΟΚΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά τον έλεγχο των βιβλίων πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες, θα ενημερωθούν για να καταθέσουν την αίτηση για παρακολούθηση του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών.

 

Συνημμένα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ