ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του  Τμήματος  Μαιευτικής ανακοινώνεται  ότι όσοι  φοιτητές/τριες , του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,  πραγματοποιούν τη Πρακτική τους Άσκηση αυτή τη περίοδο, παρακαλούνται να συμπεριλάβουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Β΄1935 & Β΄4899)   στα  δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης,  που έλαβαν από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής , διότι έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (β΄783) και του εγγράφου 117/17-03-2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκη,  για την αναστολή της πρακτικής άσκησης και το ΦΕΚ 1935/20-05-2020 αποφάσεις Αριθμ. 59181/Ζ1 και μετά την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (Β΄4899)  και τις  πρόσθετες διευκρινίσεις ΑΔΑ: 91ΛΣ46ΜΤΛΗ-Δ65 σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

 Οι φοιτητές/τριες  οφείλουν να  επιστρέψουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Β΄1935 & Β΄4899) στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής μετά το πέρας της Πρακτικής τους Άσκησης, με  συμπληρωμένα τα πεδία με τις αντίστοιχες  ημερομηνίες. Η βεβαίωση πρέπει να υπογραφεί από τον φοιτητή/τρια  και από τον φορέα όπου διεξάγεται η πρακτική  άσκηση.

Για τη βεβαίωση πατήστε ΕΔΩ