Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 5129/01-10-2022 που αφορά στην παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/0713f2d5c83cbf03c933ceb945be942e4a98.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.