ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Ανακοινώνεται ότι με βάση τα παρακάτω σημεία:

 1.    Την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1308/τ.Β’/03-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) όπου αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 12/04/2021

2.     Αβεβαιότητας του χρόνου επανέναρξης των δια ζώσεων πρακτικών ασκήσεων στα δημόσια νοσοκομεία/ιδιωτικές κλινικές

3.    Mη δυνατότητας διασφάλισης στην παρούσα φάση του συνόλου των θέσεων πρακτικής λόγω κατάληψης αυτών από φοιτητές/φοιτήτριες προηγούμενων εξαμήνων όλων των τμημάτων Μαιευτικής της χώρας στα δημόσια νοσοκομεία/ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα

 

η επιτροπή αξιολόγησης πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ, όπως αυτή ορίστηκε με το 09/07.09.2018 (θέμα 2ο) πρακτικό της Συνέλευσης του Μαιευτικής (*) του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και επικαιροποιήθηκε,  και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Μαιευτικής του π. ΤΕΙ ΔΜ κος Σαββίδης Σεραφείμ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5691/13-06-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  θα προχωρήσει σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αιτήσεων φοιτητών/φοιτητριών έπειτα από αξιολόγηση με κριτήρια (Οικονομικά 40%, Aκαδημαϊκά 40%, Κοινωνικά 20%), όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν βάσει του υπ’ αριθμού 09/07.09.2018 (θέμα 2ο) πρακτικού της συνέλευσης του Τμήματος. Τα αποτελέσματα θα αφορούν φοιτητές/φοιτήτριες  που με βάση τις αιτήσεις τους εγκρίνονται με σκοπό την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MIS 5033196) μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ( βλ. προγενέστερη ανακοίνωση https://praktiki-espa.uowm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/2733-2021-03-01-11-39-55.html) .

 

Η ανακοίνωση δεν θα αφορά αντιστοίχιση φοιτητών/φοιτητριών σε θέσεις πρακτικής σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, λόγω του ότι δεν είναι γνωστή έως σήμερα η επάρκεια του συνόλου των θέσεων αυτών, ούτε όμως και η έναρξη της δια ζώσης πρακτικής άσκησης στους αντίστοιχους φορείς.

 

*Το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει μετονομασθεί σε: Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , σύμφωνα με το Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 (Πρώην ΤΕΙ* Δυτ. Μακεδονίας)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200, Πτολεμαιδα

Τηλ. 24630 55303