Υποτροφίες Στέγης από την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ προκηρύσσει 100 ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος και είναι

(α) φοιτητές με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια,

(β) φοιτητές από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και

(γ) φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Το διάστημα που θα καλύψει η υποτροφία στέγης είναι 1/09/2020 ως και 30/6/2021 με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για έκαστην υποτροφία 1200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων):

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση applications.uowm.gr, με ημερομηνία έναρξης, Δευτέρα, 18/1/21 και καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 12.00 μ.μ..

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/01/prosklisi_4_2021_signed.pdf

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση έχουν δοθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/02/4_2021_-διευκρινίσεις.pdf

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη, για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται από τη γραμματεία της ΜΥΦΕΟ στο τηλέφωνο 2385055207 ή μέσω email στη διεύθυνση myfeo@uowm.gr.