ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδ. έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο φοίτησης, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4610/2019, μέσα σε εξήντα ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020, διαφορετικά έως 31 Ιανουαρίου 2021, βάσει του υπ’  αριθ. 17/26-10-2020 Πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Μαιευτικής,  με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω email στη Γραμματεία του Τμήματος, (mw@uowm.gr).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2014-2015, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή.