Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 118/20-08-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα κατάσταση με τον  Covid-19 αποφάσισε όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα διατεθούν οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για την διευκόλυνση των φοιτητών που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Ως εκ τούτου, οι Γραμματείες των Τμημάτων θα πρέπει να προσαρμόσουν/ τροποποιήσουν σχετικώς το πρόγραμμα της εξεταστικής, να το αναρτήσουν στις Ιστοσελίδες τους μέχρι τη Δευτέρα 24/08/2020 και να ενημερώσουν τους φοιτητές για τις παραπάνω αποφάσεις με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης

Ενημέρωση φοιτητών για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα Ψυχολογία της υγείας και Παθολογική χειρουργική νοσηλευτική

Ενημέρωση φοιτητών για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα Ψυχολογία της υγείας και Παθολογική χειρουργική νοσηλευτική

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΝΕΟ (24/08/2020)

Οι αλλαγές (24/8/2020) που έχουν γίνει στο πρόγραμμα της εξεταστικής και ανάλογα στις επιτηρήσεις (αφορούν μόνο το 2 Εξάμηνο) είναι οι παρακάτω:

 • Το μάθημα Αρχές Παθολογίας- Νοσολογία ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ από Τετάρτη 9/9/2020 και ώρες 11:00 – 14:00 μμ, μεταφέρθηκε σε Τετάρτη 16/9/2020 και ώρες 10:00 – 13:00 μμ.
 • Το μάθημα Μαιευτική – Γυναικολογία – ΤΣΑΓΙΑΣ από Τρίτη 15/9/2020 και ώρες 14:00 – 17:00 μμ, μεταφέρθηκε σε Παρασκευή 18/9/2020 και ώρες 09:00 – 12:00 πμ.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 – ΘΕΩΡΕΙΕΣ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 – ΘΕΩΡΕΙΕΣ – ΝΕΟ (11/09/2020 – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ)

02/09/2020 – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι αλλαγές (24/8/2020) που έχουν γίνει στο πρόγραμμα της εξεταστικής και ανάλογα στις επιτηρήσεις (αφορούν μόνο το 2 Εξάμηνο) είναι οι παρακάτω:

 • Το μάθημα Αρχές Παθολογίας- Νοσολογία ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ από Τετάρτη 9/9/2020 και ώρες 11:00 – 14:00 μμ, μεταφέρθηκε σε Τετάρτη 16/9/2020 και ώρες 10:00 – 13:00 μμ.
 • Το μάθημα Μαιευτική – Γυναικολογία – ΤΣΑΓΙΑΣ από Τρίτη 15/9/2020 και ώρες 14:00 – 17:00 μμ, μεταφέρθηκε σε Παρασκευή 18/9/2020 και ώρες 09:00 – 12:00 πμ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (28/9/2020 – 02/10/2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (28/9/2020 – 02/10/2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (21/9/2020 – 25/9/2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (21/9/2020 – 25/9/2020)

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων Φοιτητές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Οι φοιτητές του ΠΔΜ, για την προετοιμασία της συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση, θα πρέπει:
 • Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εξέτασή τους (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογισμικά κ.α.), όπως αυτά ανακοινώνονται σχετικά.
 • Να φροντίζουν για την ποιότητα του εξοπλισμού τους και της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο.
 • Να χρησιμοποιούν απομονωμένο και ήσυχο χώρο για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στον ιδιωτικό χώρο του εξεταζομένου, ο οποίος θα επιτρέπει ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εξεταστική διαδικασία και να μη διασπάται η προσοχή τους.
 • Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς (usernamepassword) για τη σύνδεση και τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση.
 • Να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, όταν τους ζητείται.
 • Να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Τμήματός τους για την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων και να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις απαιτήσεις κάθε εξέτασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει:
 • Να συνδέονται έγκαιρα, με βάση το πρόγραμμα της εξέτασης, προκειμένου να πραγματοποιούν δοκιμαστικό έλεγχο του εξοπλισμού τους, αλλά και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ζητούμενες ενέργειες για την ταυτοποίησή τους. Π.χ., σε μία εξέταση που αρχίζει από 9:00 και ολοκληρώνεται στις 11:00, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στο διάστημα από 9:00 μέχρι 9:30. Ο φοιτητής που δεν θα παρευρίσκεται στον παραπάνω έλεγχο θα αποκλείεται από τις εξετάσεις.
 • Να συμμετέχουν με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα και στην αρχή της εξέτασης να δείχνουν στην κάμερα την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα όπως και σε όποια άλλη χρονική στιγμή της εξέτασης τους ζητηθεί. Φοιτητής που δεν έχει ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν επιτρέπεται να πάρει μέρος στις εξετάσεις. Ο επόπτης Καθηγητής έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους φοιτητές στους οποίους κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού τους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα κλπ).
 • Να ακολουθούν όλες τις οδηγίες του Καθηγητή ή των εποπτών σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ορίζεται και το άνοιγμα και κλείσιμο των καμερών και μικροφώνων για την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας.
 • Στην αρχή της γραπτής εξέτασης, να υποβάλλουν ως cookies, δήλωση ότι: α) συναινούν με την ακολουθούμενη μορφή εξέτασης, β) συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή τηρώντας όλους τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας και γ) αποδέχονται όλους τους όρους του κανονισμού εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή σύνδεσης διαδικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με στοιχεία ότι δεν ευθύνονται για την διακοπή (π.χ. με σχετική βεβαίωση από τον πάροχο που θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την επόμενη ημέρα της εξέτασης), ώστε να μη θεωρηθεί ηθελημένη η αποχώρησή τους από την εξέταση και να τους επιτραπεί επανεξέταση με τον ίδιο ή άλλο τρόπο μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου (π.χ. προφορική εξέταση).
 • Οι εργασίες, οι απαντήσεις σε θέματα ανάπτυξης και τα κείμενα που θα παραδώσουν σε κάθε μορφής εξέταση θα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά προϊόν δικής τους προσωπικής πνευματικής προσπάθειας.
 • Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σημαίνει τουλάχιστον τον αποκλεισμό και μηδενισμό τους από την εξέταση. Ιδιαίτερα αν παραβιάζουν το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας ή διαπιστωθεί ότι δεν συμμετέχουν οι ίδιοι στην διαδικασία, ή διαπιστωθεί ότι οι απαντήσεις τους δεν αποτελούν προϊόν δικής τους πνευματικής προσπάθειας, δημιουργείται θέμα διαβλητότητας της εξέτασης και η Σύγκλητος του ΠΔΜ θα προβεί στα αναγκαία μέτρα.
 • Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων εμφανίζει κουίζ το οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές σύμφωνα με τον κωδικό που τους αποστέλλει ο Καθηγητής μέσω του εργαλείου Chat του Zoom. Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή να ταυτοποιήσει περαιτέρω τον φοιτητή. Σημειώνεται ότι, ο φοιτητής που δεν απαντά με το σωστό κωδικό στο κουίζ, δεν έχει πρόσβαση στα θέματα των εξετάσεων.
 • Στην πλατφόρμα των εξ αποστάσεως εξετάσεων, οι ερωτήσεις εμφανίζονται με σειρά και επομένως με την ίδια σειρά καλούνται οι φοιτητές να τις απαντήσουν, δίχως να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω και να αλλάξουν τις απαντήσεις τους. Οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε πρότερες αναπάντητες ερωτήσεις προκειμένου να τις απαντήσουν. Ο χρόνος εξέτασης είναι προκαθορισμένος και ίδιος για όλους τους υπό εξέταση  φοιτητές.
 • Η πλατφόρμα εξετάσεων υποστηρίζει μέσω της δημιουργίας τράπεζας θεμάτων την αναπαραγωγή διαφορετικών θεμάτων για τους υπό εξέταση φοιτητές. Ειδικά στην περίπτωση των θεμάτων πολλαπλής επιλογής, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται οι απαντήσεις με τυχαίο τρόπο.
 • Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή, αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευση από οποιονδήποτε είτε μέρους, είτε όλης της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η αναπαραγωγή τους δημόσια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες) θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον Καθηγητή.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων Καθηγητές

Ο Καθηγητής:

 • Είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του.
 • Είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει τα θέματα των εξετάσεων και να οργανώσει την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα με τρόπο που να διασφαλίζει την άρτια εξέταση των φοιτητών.
 • Οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στην ηλεκτρονική αίθουσα προκειμένου, κατά τη συνολική δίωρη εξέταση, στα 30 πρώτα λεπτά να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο του εξοπλισμού του και να ταυτοποιήσει τους προς εξέταση φοιτητές, στη συνέχεια και από τη στιγμή που θα αναρτηθούν τα θέματα, ο χρόνος επίλυσής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 90 λεπτά.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να καθυστερήσει οφείλει εγκαίρως και με δική του ευθύνη, να βρει αντικαταστάτη.
 • Ζητά από τους φοιτητές να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, με ευκρινή φωτογραφία κατόχου και με βάση το παρουσιολόγιο που λαμβάνει από τη Γραμματεία, πιστοποιεί τον φοιτητή.
 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα φοιτητή να εισέλθει στην αίθουσα μετά την παρέλευση 30 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης.
 • Διαπιστώνει παρατυπία, κάνει την πρώτη παρατήρηση διακριτικά μέσα από το chat, εκτός και αν διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία της εξέτασης.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο Καθηγητής ακυρώνει το γραπτό του φοιτητή. Ο φοιτητής καλείται να αποχωρήσει από την ψηφιακή αίθουσα και το περιστατικό καταγράφεται και αναφέρεται στο Τμήμα. Στη συνέχεια με βάση τη σοβαρότητα του εν λόγω παραπτώματος, το θέμα θα συζητείται στη Σύγκλητο του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να διακόψει την εξέταση για λόγους ανάγκης, του επιτρέπεται να αποχωρήσει από την αίθουσα για 5 λεπτά.
 • Δεν επιτρέπει σε κανένα φοιτητή την αποχώρησή του από την αίθουσα εξετάσεων πριν τη παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από τη στιγμή που έχουν δοθεί και έχουν γίνει ορατά τα θέματα.
 • Ο Καθηγητής μεριμνά για την ταυτοποίηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και όποτε το κρίνει αναγκαίο.
 • Κρατά πρακτικό παρουσιολογίου εξεταζομένων.
 • Υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία στο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εξέτασης για τεχνικούς ή ακόμη και έκτακτους προσωπικούς λόγους, η εξέταση του μαθήματος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα.

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020  συνεδρίασή της ενέκρινε την τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ως εξής:

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 31.08.2020 – 09.10.2020
Χειμερινό εξάμηνο (13 εβδομάδες μαθημάτων) 12.10.2020 – 23.12.2020 & 07.01.2021 – 22.01.2021

ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 • Εθνική εορτή: 28 Οκτωβρίου 2020
 • Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου: 17 Νοεμβρίου 2020
 • Διακοπές Χριστουγέννων: 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και 6 Ιανουαρίου 2021
 • Καθαρά Δευτέρα: 15 Μαρτίου 2021
 • Εθνική εορτή: 25 Μαρτίου 2021
 • Διακοπές Πάσχα: 24 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021
 • Αγίου Πνεύματος: 21 Ιουνίου 2021
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης των Γρεβενών: 13 Οκτωβρίου 2020
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Πτολεμαΐδας: 15 Οκτωβρίου 2020
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς: 11 Νοεμβρίου 2020
 • Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών