Προκήρυξη μιας (1) Θέσης Υποψηφίου/-ας Διδάκτορος

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 12/24-04-2023 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου/-ας διδάκτορος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη γνωστική περιοχή «Μαιευτική με έμφαση στην Παθολογία Κύησης- Τοκετό».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24-04-2023 έως 05-05-2023

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr με την αναγραφή στο θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ τα εξής:

1.       Αίτηση (επισυνάπτεται)

2.       Βιογραφικό σημείωμα

3.       Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)

4.       Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)

5.       Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος,

6.       Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται

7.       Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

8.       Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

9.       Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

10.   Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές

11.   Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (σε ισχύ)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος στο mw@uowm.gr και στα τηλέφωνα 2461068050 και 2461068053.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ